Drugi projektni sastanak na BioVill projektu

Ciljna sela u Jugoistočnoj Evropi su izabrana

BioVill partneri su se sastali na drugom projektnom sastanku u Beogradu 30. juna i 1. jula 2016. Projektni sastanak je organizovao GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), a održan je u prostorijama SKGO (Stalna konferencija gradova i opština). Značajan napredak je napravljen u pogledu prikupljanja najboljih praksi u Nemačkoj, Austriji i drugim evropskim zemljama, kao i u pogledu izbora BioVill ciljnih sela u Makedoniji, Rumuniji, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj.

BioVill partneri su razvili izveštaj o najboljim praksama u domenu bioenergetskih sela u Nemačkoj, Austriji i drugim evropskim zemljama. Primeri najbolje prakse daju uvid u ekonomske i tehničke pojedinosti već́ postojećih bioenergetskih sela. Izveštaj će uskoro biti objavljen na BioVill internet stranici.

Read More


Projekat BioVill je počeo!

Inicijalni stanak je održan u Frejzingu – Nemačaka

Mnoge zemlje Jugoistočne Evrope imaju visoke potencijale biomase, ali se oni često uopšte ne koriste ili neefikasno koriste za lokalno snabdevanje energijom i regionalni ekonomski razvoj. Bioenergetska sela proizvode i koriste veći deo svojih energetskih potreba lokalnih izvora biomase. Bioenergetska sela doprinose zaštiti klimi i životne sredine i jačanju lokalne i regionalne ekonomije.

Projekat BioVill je finansiran i podržan od strane Evropske unije u okviru istraživačkog i inovacionog programa Horizont 2020, a dizajniran je da podrži razvoj regionalnih bioenergetskih koncepata i uspostavljanje bioenergetskih sela u Makedoniji, Rumuniji, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj. Ovo će biti postignuto kroz identifikaciju pogodnih lanaca snabdevanja biomasom u skladu sa lokalnim i regionalnim potrebama, kao i prenošenjem postojećih iskustva iz Austrije, Nemačke i drugih evropskih zemalja partnerima iz Jugoistočne Evrope.

Read More