Cilj projekta BioVill je da prilagodi i prenese iskustva stečena u zemljama u kojima bioenergetska sela već postoji (Nemačka i Austrija ), u zemlje sa manje primera u ovom oblasti (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunija). Projekat podstiče razvoj sektora bioenergije u odabranim ciljnim zemljama kroz unapređenje uloge lokalno proizvedene biomase, kao glavnog izvora snabdevanja energijom na lokalnom nivou, uzimajući u obzir mogućnosti većeg učešća na ili povećanja tržišta za lokalne farmere, uzgajivače drveta i mala i srednja preduzeća.

Ključne aktivnosti BioVill projekta obuhvataju tehnološku i ekonomsku procenu ciljnih sela, uključivanje i aktivno učešće zainteresovanih aktera i građana, razvoj lokalnih lanaca snabdevanja i bioenergetskih tehnologija, kao i jačanje kapaciteta u pogledu finansiranja šeme i biznis modela. Rezultat BioVill projekta je pokretanje pet bioenergetskih sela u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumuniji sve do predinvesticione faze.

BioVill je trogodišnji projekat podržan od strane Programa Horizon 2020 Evropske unije. Projekat je započeo u martu 2016. godine u saradnji sa 9 partnera iz ciljnih zemalja, kao i iz Austrije i Nemačke.

Naziv projekta Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bioenergije
Datum početka 01/03/2016
Datum završetka 28/02/2019
Trajanje u mesecima 36
Budžet 1.998.917,50 Euro