Potpisana Izjava o posvećenosti za realizaciju projekta u bioenergetskom selu Kostojevići

U okviru projekta BioVill, koji podržava Evropska unija kroz Program za istraživanja i inovacije Horizon 2020, sprovođene su aktivnosti u opštini Bajina Bašta, odnosno selu Kostojevići, sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljane prvog bioenergetskog sela u Srbiji. Tokom realizacije projekta korišćenja su iskustva i znanja iz Nemačke i Austrije, zemalja u kojima je koncept korišćenja lokalno dostupne biomase za zadovoljavanje energetskih potreba lokalnih zajednica odavno poznat i razvijen.

Za selo Kostojevići, koje je jedino selo u Srbiji sa već izgrađenom mrežom i sistemom daljinskog grejanja, urađena je prethodna tehno-ekonomska studija za prelazak sa korišćenja mazuta kao osnovnog goriva na biomasu. Studija je pokazala da isplativost projekta, koji podrazumeva zamenu jednog kotla od 750 kW koji koristi mazut, sa dva kotla na biomasu, jednog od 500 kW i drugog rezervnog od 200 kW, zavisi od izvora finansiranja, poslovnog modela, ali i povećanje konzum korisnika. Modeli koji su razmatrani uključuju preuzimanje sistema od strane energetske zadruge koja bi bila formirana u selu, uključivanje privatnog operatera, ili zadržavanje sistema daljinskog grejanja u Kostojevićima u okviru JKP BB Term iz Bajine Bašte. Projekat BioVill je podržao opštinu Bajina Bašta koja je pristupila izradi tehničke dokumentacije, kako bi projekat bi spreman za finansiranje i realizaciju pre naredne grejne sezone.

Tokom održavanja poslednjeg info dana za bioenergetsko selo Kostojevići, 12. februara 2019. godine, u Bajinoj Bašti je, potpisana izjava o posvećenosti kojom najvažniji lokalni akteri, uključujući opštinu Bajina Bašta, JKP BB Term i Mesnu zajednicu Kostojevići, kao i Stalna konferencija gradova i opština, iskazuju svoju spremnost da nastave sa aktivnostima koje bi dovele do realizacije projekta zamene kotla u Kostojevićima i iniciranja prvog bioenergetskog sela u Srbiji.

serbija-555

Read More

Zajednička završna međunarodna konferencija trogodišnjih projekata „BioVill“ i „CoolHeating“,

  • децембар 1, 2018
  • Vesti

Zajednička završna međunarodna konferencija trogodišnjih projekata „BioVill“ i „CoolHeating“, finansiranih od strane EU Programa za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“, koji za cilj imaju podršku izgradnji bioenergetskih sela i malih modularnih mreža za grejanje i hlađenje na obnovljive izvore, održana je 28. novembra u Briselu, Belgija.

Više od osamdeset predstavnika Evropske komisije, nacionalnih i međunarodnih partnerskih organizacija, kompanija koje se bave obnovljivom energijom i investicijama u daljinsko grejanje i hlađenje, kao i projektni konzorcijumi, iskoristili su priliku da se upoznaju sa stručnjacima za obnovljive izvore energije, da razgovaraju sa potencijalnim investitorima i da diskutuju o rezultatima projekata i napretka u uspostavljanju obnovljivih bioenergetskih sela i implementaciji održivi sistemi daljinskog grejanja i hlađenja u Evropi.

Read More


Sedmi i poslednji sastanak Upravnog odbor projekta BioVil

  • новембар 29, 2018
  • Vesti

Sedmi i poslednji sastanak Upravnog odbor projekta BioVill održan je 29. novembra 2018. godine u Briselu, Belgija, dan nakon zajedničke završne međunarodne konferencije „BioVill“ i „CoolHeating“ projekata. Tokom sastanak naglasak je stavljen na postignute rezultate i uticaje u pilot selima, ali i na sveukupno dostizanje projektnih ciljeva. Osim toga, istaknuti su ishodi tehno-ekonomskih procena i širokih i opsežnih komunikacionih i diseminacionih aktivnosti sa građanima, političarima i drugim akterima. Konzorcijum je razgovarao o završnoj fazi projekta i procedurama izveštavanja sve do završetka projekta u februaru 2019. godine.

Read More


Drugi projektni sastanak na BioVill projektu

Ciljna sela u Jugoistočnoj Evropi su izabrana

BioVill partneri su se sastali na drugom projektnom sastanku u Beogradu 30. juna i 1. jula 2016. Projektni sastanak je organizovao GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), a održan je u prostorijama SKGO (Stalna konferencija gradova i opština). Značajan napredak je napravljen u pogledu prikupljanja najboljih praksi u Nemačkoj, Austriji i drugim evropskim zemljama, kao i u pogledu izbora BioVill ciljnih sela u Makedoniji, Rumuniji, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj.

BioVill partneri su razvili izveštaj o najboljim praksama u domenu bioenergetskih sela u Nemačkoj, Austriji i drugim evropskim zemljama. Primeri najbolje prakse daju uvid u ekonomske i tehničke pojedinosti već́ postojećih bioenergetskih sela. Izveštaj će uskoro biti objavljen na BioVill internet stranici.

Read More


Projekat BioVill je počeo!

Inicijalni stanak je održan u Frejzingu – Nemačaka

Mnoge zemlje Jugoistočne Evrope imaju visoke potencijale biomase, ali se oni često uopšte ne koriste ili neefikasno koriste za lokalno snabdevanje energijom i regionalni ekonomski razvoj. Bioenergetska sela proizvode i koriste veći deo svojih energetskih potreba lokalnih izvora biomase. Bioenergetska sela doprinose zaštiti klimi i životne sredine i jačanju lokalne i regionalne ekonomije.

Read More