Општина Кичево

Општи информации
Име Општина Кичево
Држава Република Македонија
Округ -
Поштенски број 6250
Број на домаќинства 20,000
Број на жители 55,000
Површина (km2) 814.3

Локално место за информации
Лице за контакт Тино Алексов
Адреса Живко Туфекџиоски бр. 1 Кичево
Телефонски број +38975323211
Електронска пошта tino.aleksov@kicevo.gov.mk ; tino.aleksov@yahoo.com
Веб-страница на селото www.kicevo.gov.mk ; www.kercova.gov.mk

 

Општината Кичево е лоцирана во западниот дел на Република Македонија, во котлина на југо-источните падини на планината Бистра. Целиот регион е претежно покриен со шуми, а постојат и плодни земјоделски површини во Кичевската котлина. Покрај тоа, постојните суровини на биомаса главно се состојат од шумска биомаса, остатоци од сточарство и цврст локален отпад. Огревното дрво се користи во руралните училишта, како и во домовите. Исто така, во близина на Кичево се наоѓа пилана и остатоците од обработката на дрво се проценуваат на околу 200 kg на ден или околу 4 t на месец, во периодите на полна активност. Мотивот за приклучување кон овој проект е големата потрошувачка на енергија по глава на жител и високото ниво на загадување на животната средина. Освен тоа, постои голем потенцијал за реализација на иницијативи, особено за заштеди на енергија и производство на чиста енергија.

Наше село – чисто село – биосело

Слоган за станување биоенергетско село